×

Pracovná legislatíva

V prípade, že sa rozhodnete v Portugalsku pracovať alebo podnikať, ponúkame vám zopár cenných rád. Základom je identifikačné číslo platcu dane – to získate na Generálnom daňovom riaditeľstve pri Ministerstve financií (na úrade nazývanom jednoducho Finanças) – http://www.portaldasfinancas.gov.pt. Identifikačné číslo sa označuje NIF pre fyzické osoby (Número de Identificação Fiscal, ľudovo nazývané aj Número de Contribuinte) a NIPC pre právnické osoby (Número de Identificação de Pessoa Colectiva).

Slovenskí občania, ktorí sa rozhodnú si NIF v Portugalsku vybaviť ako miestni občania (residentes), musia v krajine pobývať min. 183 dní v roku, resp. musia mať zabezpečené ubytovanie na dobu, podľa ktorej bude zrejmé, že sa cudzinec rozhodol ostať v štáte dlhšiu dobu. Slováci sa zároveň musia prihlásiť na prechodný pobyt, pokiaľ v krajine zostanú dlhšie ako 3 mesiace. Môžu tak spraviť na najbližšej radnici (Câmara Municipal), kde získajú certifikát o zaregistrovaní sa (Certificado de Registo de Cidadão da União Europeia). Pokiaľ sa vo vašom miestne bydliska radnica nenachádza, resp. neposkytuje túto službu, certifikát vám vydajú aj na oddelení zahraničných služieb (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras).  Certifikát sa vydáva buď na obdobie vášho pobytu v krajine alebo neobmedzene na 5 rokov. Budete k tomu potrebovať platný občiansky preukaz alebo pas, čestné vyhlásenie, že v krajine plánujete vykonávať profesionálnu aktivitu (podriadenú alebo nezávislú), máte dostatočné finančné prostriedky na zabezpečenie seba aj rodinných príslušníkov a zdravotné poistenie. O trvalý pobyt môžu cudzinci žiadať až po 5 neprerušovaných rokoch v Portugalsku.

Pokiaľ občan tieto podmienky nespĺňa, môže byť vedený ako cudzinec (não-residente). V takomto prípade potrebuje na vybavenie NIF osobu (procurador), ktorá v Portugalsku trvalý pobyt má a zaručí sa za žiadateľa.

Slovenským občanom, ktorí neplánujú v Portugalsku pracovať ani podnikať, odporúčame si v každom prípade NIF vybaviť. Bez tohto čísla si nemôžete otvoriť účet či kúpiť nehnuteľnosť.

V Portugalsku existujú  2 typy zamestnania – na zmluvu (contrato) alebo živnosť (recibos verdes). Dohody, aké poznáme na Slovensku, v Portugalsku neexistujú – ich úlohu plnia krátkodobé zmluvy alebo špecifický typ živnosti.

Zmluva (Contrato):

 Contrato de trabalho a termo certo (Zmluva na dobu určitú)

Zmluva na dobu určitú sa uzatvára maximálne na 18 mesiacov (v prípade ak ide o prvé zamestnanie uchádzača) až 3 roky. Po ukončení doby sa zmluva môže predĺžiť na maximálne 3 roky. Skúšobná doba je 30 dní v prípade zmlúv na viac ako 6 mesiacov a 15 dní v prípade zmlúv na menej ako 6 mesiacov. Zamestnanec má nárok na 2 dni dovolenky za každý odpracovaný mesiac. Vianočná odmena je 1/12 z mesačného platu za každý odpracovaný mesiac.

Contrato de trabalho a termo incerto (Zmluva na dobu neurčitú)

Zmluva nemá časové obmedzenie, väčšinou ju zamestnávatelia využívajú v prípade zastupovania zamestnanca (napr. na materskej dovolenke), na sezónne a príležitostné práce, vykonanie projektu alebo práce, príp. na doplnkovú prácu, ktorá nie je v pracovnej náplni zamestnanca. Zmluva vyprší po splnení úloh. Zamestnanec má nárok na 2 dni dovolenky za každý odpracovaný mesiac. Vianočná odmena je 1/12 z mesačného platu za každý odpracovaný mesiac.

Contrato sem termo (Zmluva bez časového obmedzenia)

Tento typ zmluvy musí obsahovať nasledujúce údaje: identifikácia zmluvných strán, miesto vykonávania práce, dĺžka pracovného dňa alebo týždňa, dátum podpisu a účinnosti zmluvy, pracovná náplň, výška platu, výpovedná lehota. Skúšobná doba je vo všeobecnosti 60 dní, pokiaľ má firma viac ako 20 zamestnancov a 90 dní pokiaľ má menej ako 20 zamestnancov. Technickí zamestnanci majú nárok na 180-dňovú skúšobnú lehotu, vedúci pracovníci na 240-dňovú.

  • Contrato de trabalho de muita curta duração (Zmluva na veľmi krátku dobu) – minimálna dĺžka zmluvy je 1 týždeň
  • Contrato de trabalho com trabalhador estrangeiro não comunitário ou apátrida (Zmluva pre cudzincov z krajín mimo EÚ a utečencov)
  • Contrato de trabalho a tempo parcial (Zmluva na čiastočný úväzok)
  • Contrato de trabalho com pluralidade de empregadores (Zmluva s viacerými zamestnávateľmi)
  • Contrato de trabalho intermitente (Zmluva na občasnú prácu)
  • Contrato de trabalho em comissão de serviço (Zmluva na dohľad nad službami)
  • Contrato promessa de trabalho (Zmluva o splnení záväzkov)
  • Contrato para prestação subordinada de tele-trabalho (Zmluva o poskytovaní telepráce)
  • Contrato de pré-forma (Predbežná zmluva)
  • Contrato de cedência ocasional de trabalhadores (Zmluva o občasnom prepožičaní zamestnanca)

zdroj: http://www.online24.pt/tipos-de-contratos-de-trabalho/

V Portugalsku môžu pracovať aj neplnoleté osoby staršie ako 16 rokov, ale iba v prípade, že dokončili povinnú školskú dochádzku (v roku 2009 bola zvýšená z 9 na 12 rokov) a so súhlasom zákonného zástupcu.

 

Živnosť (Recibos verdes)

V poslednom čase túto možnosť preferuje stále viac zamestnávateľov, keďže sa im čoraz menej oplatí zamestnávať ľudí na zmluvy. Bohužiaľ, zamestnancom-živnostníkom vďaka tomu pribudlo viacero povinností a prišli o niektoré práva, ktoré prislúchajú iba zamestnancom na zmluvu. V takomto prípade ide o tzv. falošných živnostníkov (falsos recibos verdes). Vláda sa proti týmto praktikám snaží bojovať novelizáciami Zákonníka práce a to tak, že odmeňuje zamestnávateľov za využívanie zmlúv. Zmluvám bez časového obmedzenia znížila odvodové zaťaženie o 1% na 22,75%, naopak, zmluvám na dobu určitú ho zvýšila o 3% na 26,75%. Pokiaľ sa zamestnávateľ rozhodne naďalej využívať služby živnostníkov, musí im prispievať 5% na sociálne poistenie – čo je však stále výhodnejšie ako 22,75% v prípade zmlúv – čím sa status falošného živnostníka zlegalizuje. V prípade, že zamestnávateľ nezlegalizuje prácu živnostníka, hrozí mu pokuta do výšky 57 600€.

V Portugalsku existujú tri typy živností:

IRS (Regime simplificado) – Zjednodušený režim

Pokiaľ sa zapíšete do tohto režimu, musíte v ňom zotrvať aspoň 3 roky. Po uplynutí 3 rokov si môžete buď tento režim predĺžiť o ďalšie 3 roky alebo prejsť na organizované účtovníctvo (contabilidade organizada). Pokiaľ zarobíte viac ako 99 759,58€ počas dvoch za sebou idúcich rokov a viac ako 124 699,47€ v jednom roku, automaticky vás preradia na organizované účtovníctvo od nasledujúceho daňového obdobia.

Contabilidade organizada – Organizované účtovníctvo

Tento typ živnosti sa oplatí ľuďom s vysokými príjmami a odpočítateľnými položkami (nad 30% z čistého platu). S týmto režimom je ale spojená aj vyššia miera byrokracie, keď si živnostník musí viesť 3 druhy kníh: Livro de Inventário e Balanços, Livro de Diário a Livro de Razão.

Acto isolado – Ojedinelá činnosť

Ojedinelá činnosť  sa vzťahuje na sporadické aktivity, ktoré môže živnostník vykonávať viackrát, no nie pre toho istého zamestnávateľa. Tento typ živnosti sa od predchádzajúcich líši tým, že živnostník nevystavuje faktúry (tzv. recibos verdes), ale iba vyhlásenie, ktoré musí obsahovať nasledujúce údaje: osobné údaje (vrátane NIF), údaje právnickej osoby, pre ktorú činnosť vykonáva (vrátane NIPC), obdobie vykonávania činnosti a splatnosti faktúry, výška hrubej mzdy, odvodov a DPH.

Výška odvodov (retenção na fonte) sa odvíja od výšky mesačného zárobku, pokiaľ však živnostník nezarobí viac ako 10 000€ ročne, nie je povinný štátu túto položku odviesť. Odporúča sa však odvádzať pravidelne menšie sumy v prípade, ak by ste na konci roka strop prekročili. Vyhnete sa tak povinnosti zaplatiť odvod naraz. Výška DPH je 20% na kontinente, 14% na Madeire a Azorských ostrovoch.

 

Odvody do sociálnej poisťovne

Pokiaľ si na oddelení Finanças otvoríte živnosť, nemusíte sa ďalej nahlasovať v sociálnej poisťovni, keďže obe inštitúcie si navzájom posúvajú informácie. Pokiaľ si živnosť otvárate prvý krát, počiatočných 12 mesiacov ste oslobodený od platenia sociálneho poistenia. Tento rok sa vám ale nebude započítavať do dôchodku. Pokiaľ máte živnosť a zároveň pracujete na zmluvu, sociálne poistenie platíte iba raz. Živnostník si tiež môže vybrať, či bude platiť povinné alebo rozšírené odvody. Ani jedny mu však nezaručujú podporu v prípade nezamestnanosti.

Daňový systém

Daňový systém Portugalska z roku 1989 je podobný slovenskému a zakladá sa na súbore daní štátnych a komunálnych, priamych a nepriamych. V Portugalsku existuje progresívna daň, ktorá sa pohybuje od 14,5% do 48% u fyzických osôb. Štandardná daň z príjmu právnických osôb je 25% s dodatkovým zaťažením variabilnej miestnej dane na najviac 27,5%. Spoločnosti s obratom menším ako zákonom stanovený limit si môžu zvoliť alternatívnu metódu výpočtu dane založenej na ziskových koeficientoch definovaných zákonom. Spoločnosti situované v zónach voľného obchodu Azorských ostrovov a Madeiry majú nárok na redukciu daňovej sadzby na 17,5% do 22,5% v závislosti od druhu spoločnosti a roku založenia spoločnosti. V PT sú v platnosti 3 sadzby DPH: znížená (6%), stredná (13%) a normálna (23%). Priemerný odvod zamestnanca je 11%, zamestnávateľa 23,75%. Minimálna mzda činila v roku 2018 580,- EUR a priemerná mzda 887,- EUR.

Viac informácii o podnikaní nájdete na stránke MZV SR.

Späť na zoznam Chcem podporiť lusofónne aktivity na Slovensku Podporiť