×

Národný štipendijný program

Národný štipendijný program je financovaný vládou Slovenskej republiky a umožňuje študentom 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia absolvovať výmenný pobyt hocikde vo svete. Pokiaľ ste šikovní a podarí sa vám vybaviť si prijatie na zahraničnej univerzite, potom už len stačí napísať dobrý motivačný list a čakať na výsledky. Tu sú podmienky programu:

Študenti vysokých škôl musia mať v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené bakalárske štúdium, resp. 6 semestrov štúdia, ak sa štúdium nedelí na 1. a 2. stupeň. Počas štipendijného pobytu na zahraničnej vysokej škole musí byť uchádzač riadnym študentom magisterského/inžinierskeho/doktorského štúdia (2. stupeň vysokoškolského vzdelávania) na slovenskej vysokej škole a po ukončení pobytu sa musí vrátiť a ukončiť štúdium na slovenskej vysokej škole. Študenti, ktorí sú v čase podávania žiadosti v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, musia byť pred nástupom na štipendijný pobyt zapísaní na štúdium študijného programu 2. stupňa (na magisterské/inžinierske/doktorské štúdium) na slovenskej vysokej škole v príslušnom akademickom roku.

O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:

a) študenti študijných programov druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo v štvrtom a ďalších rokoch štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorí študujú na verejných, súkromných alebo štátnych vysokých školách v Slovenskej republike, a to v súvislosti s realizáciou:

 • študijného pobytu na zahraničnej vysokej škole v trvaní minimálne 1 semestra (resp. 1 trimestra, ak má zahraničná vysoká škola organizovaný akademický rok na trimestre), maximálne však v trvaní jedného akademického roka,

b) doktorandi – študenti študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, a to v súvislosti s realizáciou:

 • študijného a/alebo výskumného pobytu na zahraničnej vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii v trvaní 1 – 12 mesiacov.

Výška štipendia závisí od krajiny. Študenti magisterského štúdia cestujúci do Portugalska majú nárok na 650€ mesačne a študenti doktorandského štúdia na 800€ mesačne.

Dokumenty, ktoré musí uchádzač predložiť:

 • v slovenskom jazyku:
  • štruktúrovaný životopis,
  • motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre vybrané štúdium, čo chce robiť po skončení štipendijného pobytu),
  • odborný program študijného/výskumného pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej univerzity, výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač prijatý, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt),
  • dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov študenta, v prípade doktoranda jedno odporúčanie od školiteľa (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila),
  • doklad o tom, že uchádzač je študentom vysokej školy, resp. študentom doktorandského štúdia,
  • fotokópia diplomu a vysvedčenia o štátnych záverečných skúškach,
  • doklad k požadovanej výške finančného príspevku na cestovné (potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu alebo informácia z internetu),
  • doktorand predkladá zoznam publikačnej činnosti (upozornenie: zoznam publikačnej činnosti musí byť zostavený podľa Smernice MŠVVaŠ SR č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov – a to s jednoznačným uvedením kategorizácie jednotlivých publikácií a/alebo umeleckej činnosti – viac informácií o smernici na www.minedu.sk).

v cudzom jazyku:

 • akceptačný, resp. pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska s termínom realizácie pobytu (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom osoby, ktorá list vystavila; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila). V prípade, že je akceptačný list v inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný (nie úradný) preklad.

Žiadosť o štipendium, resp. o cestovný grant, musí byť elektronicky podaná a v papierovej forme (podpísaný originál žiadosti s fotkou  bez príloh) doručená do termínu uzávierky do SAIA, n. o. v Bratislave, a to:

 • do 30. apríla 2012 do 16.00 hod. – na pobyty počas nasledujúceho akademického roka
 • do 31. októbra 2012 do 16.00 hod. – na pobyty počas letného semestra prebiehajúceho akademického roka

Späť na zoznam Chcem podporiť lusofónne aktivity na Slovensku Podporiť