Angola pre zamestnanca

V Angole pracovnoprávne vzťahy upravuje zákon Lei Geral do Trabalho z roku 2000, v ktorom sú ustanovené práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov. Podľa tohto zákona by mala v Angole existovať rovnosť pracovných príležitostí, bez diskriminácie na základe rasy, farby pleti, pohlavia, etnického pôvodu, rodinného stavu, […]

Angola pre podnikateľa

Po skončení občianskej vojny v roku 2002 sa ekonomická situácia v Angole stabilizovala, objavili sa nové perspektívy, liberalizoval sa obchod. Angolská vláda investuje do rozvoja infraštruktúry, na tento cieľ využíva aj finančnú pomoc od OSN, MMF a Svetovej banky. Snaží sa tiež oživiť […]