×

V Angole pracovnoprávne vzťahy upravuje zákon Lei Geral do Trabalho z roku 2000, v ktorom sú ustanovené práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov.

Podľa tohto zákona by mala v Angole existovať rovnosť pracovných príležitostí, bez diskriminácie na základe rasy, farby pleti, pohlavia, etnického pôvodu, rodinného stavu, náboženského presvedčenia, politických názorov či jazyka.

K základným právam pracujúcich patrí právo na kolektívne vyjednávanie, právo podieľať sa na činnosti podniku, právo na štrajk a právo angažovať sa v odboroch. Aj napriek tomu však môže vláda zasahovať do pracovných sporov, ktoré by mohli ohroziť národnú bezpečnosť, teda predovšetkým v ropnom odvetví.

Zákon tiež stanovuje, že zamestnanec môže dostať zmluvu na dobu neurčitú po uplynutí šesťmesačnej skúšobnej lehoty. Počas nej má zamestnanec i zamestnávateľ právo bez predchádzajúceho upozornenia a bez udania dôvodu od zmluvy odstúpiť. Po uplynutí tejto lehoty sa môže prepustený zamestnanec obrátiť na súd. Zamestnávatelia ale vo všeobecnosti neradi riešia takéto záležitosti súdnou cestou, dávajú prednosť finančnému vyrovnaniu so zamestnancom. V prípade prepustenia má zamestnanec nárok na odstupné, obvykle vo výške 58 týždňových platov.

Zamestnávatelia v Angole vo veľkom investujú do vzdelávania a výcviku svojich zamestnancov, najmä čo sa týka ich technickej odbornosti, znalosti anglického jazyka a manažérskych schopností.

V ostatných rokoch angolská vláda intenzívne presadzuje tzv. angolanizáciu pracovnej sily, ktorá sa najvýraznejšie prejavuje v ropnom priemysle a potýkajú sa s ňou aj medzinárodné ropné spoločnosti. Ak sú k dispozícii kvalifikovaní Angolčania, ropné podniky ich musia uprednostniť pred inými uchádzačmi. Iba v prípade, že o danú pozíciu sa neuchádza žiaden občan Angoly s príslušnou kvalifikáciou, môže podnik požiadať vládu o povolenie prijať zahraničného uchádzača.

Angolanizácia pracovnej sily sa prejavuje aj v iných priemyselných odvetviach, jej cieľom je odrádzať podniky od najímania Neangolčanov.

Pracovné ponuky nájdete napr. na portáli www.net-empregos.com alebo www.ofertas-emprego.com.

Späť na zoznam Chcem podporiť lusofónne aktivity na Slovensku Podporiť