×

Vzdelanostná úroveň obyvateľstva je jednou zo závažných prekážok ďalšieho rozvoja hospodárstva Portugalska. Prekvapujúca je, na európske pomery, negramotnosť (podľa rôzniacich sa zdrojov v roku 2012 od 10 do 15% a len 20% dospelého obyvateľstva s dosiahnutým vzdelaním vyšším ako povinné základné). Vzdelanostnú úroveň a kvalitu školstva dokumentuje aj fakt, že až 76 % žiakov 9. ročníkov pri európskom monitorovacom teste z matematiky za rok 2008 nevyhovelo (dôsledkom bola výmena na poste ministra školstva). Toto boli hlavné dôvody zavádzania programu vzdelanosti a tzv. Lisabonskej stratégie bývalou portugalskou vládou, aby zabezpečila rozvoj a konkurencie schopnosť hospodárstva a zastavila zaostávanie medzi krajinami EÚ. Protipólom tejto snahy však bola skutočnosť, že podľa štatistík viac ako 54 tis. držiteľov vysokoškolského diplomu si nevedelo nájsť prácu. Najnovším problémom je aj odliv portugalských študentov do zahraničia (takmer 50 tis. portugalských študentov sa každoročne hlási na vysoké školy v zahraničí – najmä v Španielsku, z dôvodu kvality a cenovo dostupnejšiemu štúdiu) ale aj nedostatku financií, ktoré poskytuje portugalská vláda školstvu. Vládou navrhovaná reforma školského systému ako aj úsporné opatrenia v oblasti odmeňovania zamestnancov v školstve narážajú na silný odpor ako zamestnancov tak aj študentov a vyvolávajú vlnu demonštrácií.

zdroj: MZV SR

 

ŠKOLSKÝ SYSTÉM

Povinná školská dochádzka v Portugalsku je 12 rokov, žiaci obyčajne nastupujú do školy v šiestich rokoch, resp. v  piatich, pokiaľ dovŕšia šesť rokov v konkrétnom školskom roku.

Základné vzdelanie sa delí na 3 stupne:

  1. stupeň: 1. – 4. ročník
  2. stupeň: 5. – 6. ročník
  3. stupeň: 7. – 9. ročník

Na konci každého stupňa žiaci absolvujú testy z portugalského jazyka a matematiky, v prípade tretieho stupňa ide o celonárodné testovanie. Na prvom stupni sa používa hodnotenie nedostatočný/výborný, na druhom a treťom stupni sa používajú známky 1-5.

Stredoškolské vzdelanie zahŕňa 10., 11. a 12. ročník. Študenti si môžu vybrať zameranie zo štyroch línií:

  1. veda a technika
  2. vizuálne umenie
  3. socio-ekonomické vedy
  4. jazyky a humanitné vedy

Vysoké školstvo je organizované podľa Boloňského procesu a má tri stupne:

  1. Licenciatura – bakalárske štúdium
  2. Mestrado – magisterské štúdium
  3. Doutoramento – doktorandské štúdium

Späť na zoznam Chcem podporiť lusofónne aktivity na Slovensku Podporiť